Katastr je ze zákona veřejný. Přístup do katastru je služba veřejnosti.

SLAVÍME DALŠÍ ÚSPĚCH!

Katastrální úřad PODĚKOVAL iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR za "podnět, který povede ke zlepšení služeb poskytovaných resortem zeměměřictví a katastru nemovitostí veřejnosti" a na základě žádosti iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR ROZHODL "o úpravě rozsahu údajů poskytovaných prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí tak, aby odpovídal zveřejněnému, a tedy i uživateli aplikace očekávanému obsahu".


SLAVÍME VELIKÉ VÍTĚZSTVÍ!

Potvrzeno: Katastr bude i nadále veřejný. Úřad svá opatření ruší! 

ÚŘAD NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEOMEZÍ A ZACHOVÁ ANONYMNÍ PŘÍSTUP! 

Iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR předložila předsedovi ČÚZK své výhrady a požadavky, oslovila i vládu. Ministr zemědělství dne 2. 6. oznámil, že se plán na omezení nahlížení do katastru ruší.

Jsme rádi, že úřad ustoupil a anonymní přístup do katastru zůstane zachován. Vyhověl tak výhradám a požadavkům naší iniciativy. Velice děkujeme všem, kdo se k ní připojili a bojovali za občanská práva přístupu k veřejným informacím. Bez vás bychom takového výsledku nedosáhli!


ZŮSTAŇTE S NÁMI I NADÁLE

Boj za svobodný přístup k informacím ale nekončí. Katastrální úřad bude připravovat novou podobu opatření, která musíme dál monitorovat a společně ovlivňovat další vývoj.

Vznesli jsme výhrady a požadavky, které ministerstvo zemědělství a úřad uznali za legitimní. Úřad jsme vyzvali, aby připravil důvodovou zprávu a oslovil ke konzultaci i odbornou veřejnost. A nyní musíme hlídat, že se tak stane.  

K OBČANSKÉ INICIATIVĚ 

SE JIŽ PŘIPOJILO

15 692

CELKEM OBČANŮ


267

SVJ A BYTOVÝCH DRUŽSTEV


251

FIREM A PROFESIONÁLŮ1. 6. 2021          OSMD - Občanské sdružením majitelů domů sdružující 3 000 členů podporuje                                občanskou iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR.

27. 5. 2021        ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě                              čítající 32 000 členů podporuje občanskou iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR.


Od založení občanské iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR se k iniciativě přidávají nejen občané, kteří nahlížejí do katastru pro své osobní potřeby, ale také SVJ, bytová družstva, projektanti, architekti, advokáti, auditoři, účetnísprávci nemovitostí, akademici, starostové, znalci nemovitostí, realitní makléři, občanská sdružení, živnostníci, obchodní společnosti a další... z celé České republiky

CO SE DĚJE

Katastrální úřad připravuje zásadní změnu v nahlížení do katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) oznámil, že od června zruší možnost anonymního nahlížení do katastru nemovitostí, lidé se budou muset registrovat. Anonymně už se nikdo nedostane ke jménu vlastníka nemovitosti nebo účastníka řízení, ale pouze k základním informacím. Ke kompletním údajům se dostanete pouze pomocí smluvního dálkového přístupu nebo přes portál eIdentita (Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci).

Katastrální úřad takto zásadní změnu provedl formou technického opatření, o kterém pouze informoval na svých webových stránkách. Nebýt médií, změna by proběhla zcela v tichosti, dozvěděli bychom se o ní až ve chvíli, kdy bychom chtěli nahlédnout do katastru a ono by to najednou nešlo.

Podle nás jde o nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů a omezení našich občanských svobod. Proto jsme založili občanskou iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR a apelujeme na ČÚZK, aby od těchto změn upustil. Pokud chcete zachovat otevřený katastr, přidejte se k nám.

CO SE NÁM NELÍBÍ

Nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů 


Omezení občanských práv

ČÚZK zasahuje do práv občanů na svobodný přístup k informacím. Katastr je ze zákona veřejný a přístup do katastru je služba veřejnosti.

Snížení ochrany soukromí a nárůst zpracování osobních údajů 

ČÚZK bude v důsledku zamýšlených opatření zpracovávat více osobních údajů o vlastnících nemovitostí a občanech nahlížejících do katastru. Není zřejmé, jaké osobní údaje budou zpracovávány, za jakým účelem a komu mohou být zpřístupněny.


Autoritářský přístup ČÚZK

ČÚZK omezuje občanská práva formou technických opatření, a navíc pouze z preventivních důvodů. Takto demokratické právní státy nepostupují.


Zhoršení přístupu k informacím

Významně se zhorší uživatelské prostředí a fakticky se odepře přístup některým skupinám občanů, zejména seniorům.


Tlak na zřízení eIdentity

ČÚZK vytváří tlak na občany, aby užívali eIdentitu, což je právem občanů a nikoli jejich povinností.

Nevyhovující technická infrastruktura 

ČÚZK namísto vybudování moderní technické infrastruktury omezuje právo občanů na svobodný přístup k informacím. 


Nedostatečná komunikace ČÚZK

ČÚZK hodlá omezit občanská práva bez náležitého vysvětlení situace, diskuze o možných řešeních a bez vědomí a souhlasu široké veřejnosti.


Občané jako rukojmí

ČÚZK bere občany jako rukojmí proti softwarovým robotům, které neumí kontrolovat. Úřad omezením přístupu fakticky trestá všechny občany za údajné protiprávní užívání softwarových programů jednotlivců.


VŽDYŤ JE TO JEN PŘIHLÁŠENÍ, NEBO NE?

NE, ROZHODNĚ NEJDE JEN O "LOGIN A HESLO"


ČÚZK tvrdí, že se změní "jen" povinnost přihlášení. Není to pravda. Změní se toho pro nás daleko více.

Princip plánovaných opatření:

 • ČÚZK by měl posílit technologickou infrastrukturu a potírat nezákonné vytěžování dat.
 • Místo toho omezí práva všech občanů = uplatní tedy princip "když neumím chytit viníka, potrestám všechny občany".
 • Je třeba důsledně rozlišovat mezi veřejnými (popř. otevřenými) daty z veřejných rejstříků (stávající nahlížení do katastru) a smluvními daty poskytovanými na základě smlouvy s ČÚZK (tzv. Dálkový přístup do katastru nemovitostí).
 • Protože u veřejných dat platí dobrá víra a presumpce správnosti = "co je ve veřejném rejstříku, to je pravda". Zatímco na smluvní data nemáme ze zákona nárok a užívání dat se kromě zákona řídí také smluvními podmínkami. Oba režimy mají zcela odlišné právní důsledky.
 • ČÚZK si uzurpuje pravomoc, kterou nemá. Chystá se omezit práva občanů plošně, a to pouze na základě podmínek zveřejněných na svých webových stránkách. Co úřad stanoví zítra? Zpoplatní přístup nebo nařídí, že můžeme nahlížet pouze 1 denně?
 • To je naprosto nepřijatelný zásah do občanských práv stanovených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Občanská práva lze omezit pouze zákonem.
 • Katastr nemovitostí obsahuje ze zákona veřejná data, nelze je podmiňovat zřízením elektronické identity ani zřízením účtu dálkového přístupu, který je určen k předávání smluvních dat.

Co zůstane z veřejného nahlížení?

 • Základním účelem katastru nemovitostí je ochrana vlastnického práva. Toto zákonné pravidlo bude úpravami porušeno a vlastník nemovitosti nebude schopen bez identifikace ověřit, zda je stále vlastníkem své nemovitosti, ani koho a čeho se vkladové řízení týká.
 • Současné právo je založeno na principu materiální publicity a dobré víry v údaje zapsané do katastru nemovitostí. Tyto principy budou narušeny.

eIdentita:

 • Mít eIdentitu je právem občanů, a ne jejich povinností!
 • Je uživatelsky nepřívětivá, využívá ji jen malý zlomek občanů.
 • Je složitá a vyžaduje znalost a vlastnictví moderních technologií - proto určité skupiny, zejména seniory, fakticky vylučuje.
 • Zcela vylučuje tyto skupiny obyvatel:
  • Občané mladší 18 let si ji nemohou zřídit
  • Firmy si ji nemohou zřídit
  • Občané v zahraničí si ji nemohou zřídit bez návratu do ČR
  • Pro cizince v ČR je ještě obtížnější
 • Hrozí, že uživateli eIdentity bude ze zákona zřízena datová schránka s povinným doručováním a fikcí doručení, aniž by o tom věděl. Jinými slovy hrozí, že nebudeme vědět, že nám byl doručen úřední dokument do datové schránky namísto poštou, přičemž úřad dopis považuje za doručený. Novelu již schválila Poslanecká sněmovna.

Dálkové nahlížení do katastru

 • ČÚZK zpracovává ještě více osobních údajů o občanech včetně čísla bankovního účtu.
 • Nejde o režim veřejných (volně přístupných) dat, ale o smluvní režim. Ve smluvním režimu neplatí princip materiální publicity a dobré víry v zapsané údaje.
 • Ve smluvním režimu ČÚZK sám stanovuje podmínky předávání dat včetně např. ceny. Smluvní data nemají povahu veřejných ani otevřených dat a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 • Protože právnickým osobám nelze zřídit eIdentitu, budou nuceni využít pouze smluvní data. Tím dochází k diskriminaci právnických osob a omezení práva na informace a přístupu k veřejným datům z katastru nemovitostí.

Zpracování osobních údajů

 • ČÚZK bude nově zpracovávat informace o tom, kdo, kdy a na jaké nemovitosti nahlíží. Dodnes to bylo anonymní.
 • ČÚZK bude zpracovávat více informací než dnes, nově např. i číslo bankovního účtu.
 • To, že ČÚZK informace o osobách nahlížejících do katastru dále nezpracovává za konkrétním účelem neznamená, že je nezpracovává vůbec. Jinými slovy to, že ČÚZK má informace o nahlížejících osobách, znamená, že tyto údaje ve smyslu zákona zpracovává. A kdo a jak nám zaručí, že se nedostanou do nepovolaných rukou?